top of page

งานติดตั้งระบบเสียง

PRO-AUDIO

เครื่องเสียงห้องประชุม ไมโครโฟน ห้องประชุม ไมค์ก้าน ไมค์ชุดประชุม toa ไมค์ประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม ไมโครโฟน ห้องประชุม Conference ชุดทัวร์ไกร์ ไมค์โครโฟนชุดประธาน, ไมค์โครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม ไมค์ ชุดประชุม, ระบบเสียง ชุดประชุม TOA ไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล Tour Guide System TOA ชุดทัวร์ไกร์ ชุดแปลภาษา ทัวร์ไกด์ ไมโครโฟรทัวร์ไกด์ ชุดไมโครโฟนไร้สาย ทัวร์ไกด์ เหมาะกับงานพาเยี่ยมชมโรงงาน และสถานที่ต่าง ๆ

ไมค์ประชุม

bottom of page