top of page
Video Conference
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เครื่องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) Video Conferencing LifeSize HD quality multi party video สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1466743240.jpg
ไมโครโฟน สำหรับวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Analogue Microphone
ราคา: 23,900.00 บาท
พิเศษ : 22,700 บาท
1466743014.jpg
กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Camera 3X
พิเศษ : 55,900 บาท
ราคา: 60,000.00 บาท
1467104608.jpg
เครื่องควบคุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ แบบเชื่อมต่อ 2 จุด HDVC MAIN P2P SITE
ราคา: 110,000.00 บาท
พิเศษ : 107,800 บาท
1470653734.jpg
A Revolutionary Video Collaboration Phone
พิเศษ : 32,140 บาท
ราคา: 35,400.00 บาท
1470660666.jpg
Video Conferencing Endpoint with MCU
ราคา: 237,400.00 บาท
พิเศษ : 215,820 บาท
bottom of page