top of page
MIPRO
ราคาไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย uhf ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ uhf Wireless mic ไมค์ไร้สาย ไมโครโฟน ลอยไมค์หนีบเสื้อ ไมโครโฟน ไมค์ลอยคู่ ชนิดไมโครโฟน UHF Wireless Microphone ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนไร้สายแบบพกพา uhf wireless mic ไมค์ลอย shure wireless mic ไวเลสไมโครโฟน ห้องประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม W/L ไมค์ลอย เครื่องเสียง วิจารณ์ไมโครโฟน ไร้สาย toa wireless microphone ไมค์ลอย shure เครื่อง เสียง toa
ไมค์ลอย แบบคู่UHF Dual-channel fixed frequency.
พิเศษ : 12,500 บาท
ไมโครโฟนมือถือเดี่ยว เปลี่ยนความถี่ได้ 8 ความถี่ UHF Single Channel
พิเศษ : 11,000 บาท
ราคา: 12,000.00 บาท
ไมโครโฟนแบบมือถือเป็นไมค์แบบคู่ สามารถปรับความถี่ได้ 16 ช่อง
ราคา: 22,000.00 บาท
พิเศษ : 19,000 บาท
แบบไมค์ถือคู่ Wireless microphone.
พิเศษ : 11,000 บาท
ราคา: 13,900.00 บาท
แบบไมค์ถือ+ไมค์หนีบปกเสื้อ Wireless microphone.
ราคา: 13,900.00 บาท
พิเศษ : 11,000 บาท
bottom of page