top of page

งานติดตั้งระบบเสียง

ราคา Mixer เครื่องเสียง YAMAHA มิกเซอร์ มิกเซอร์รุ่นใหม่ ยามาฮ่า mixer yamaha stereo mixer หรือ เครื่องผสมสัญญาณเสียง mixer yamaha มิกเซอร์ Mixer with USB ยังสามารถ นำแหล่งเสียง เช่น เครื่องเล่น ipod (ไอพอด) iPhone, เครื่องเล่น MP3, MP4 player, Computer, มาต่อที่ ช่อง RCA input ของ มิกเซอร์ได้ (Yamaha Mixer) มิกเซอร์ยามาฮ่า เครื่องเสียง yamaha mixer yamaha mg yamaha power amp ดิจิตอลมิกเซอร์แบบยึดแร็ค

มิกเซอร์

PRO-AUDIO

bottom of page