top of page
Video Conference
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เครื่องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) Video Conferencing LifeSize HD quality multi party video สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1367031849.jpg
ชุดประชุมของผู้ร่วมประชุมแบบมัลติฟังก์ชัน Concentus Full Function
พิเศษ : 58,700 บาท
1197775935.jpg
ชุดประชุม bosch Concentus Chairman
พิเศษ : 67,900 บาท
1528176105.jpg
EXTENSION CABLE 20M
พิเศษ : 6,200 บาท
1240477986.jpg
Charger for 5 Battery Packs
พิเศษ : 57,100 บาท
1240476661.jpg
ชุดประชุม bosch DCN-CON Standard delegate conference
พิเศษ : 31,700 บาท
bottom of page