top of page
TOA
ชุดประชุมไร้สาย ไมค์ประชุมไร้สาย ชุดประชุมระบบดิจิตอลไร้สาย TOA Wireless Conference ชุดประชุมไร้สาย งานห้องประชุม เครื่องเสียงห้องประชุม ไมโครโฟน ห้องประชุม ไมค์ชุดประชุม ไมค์ประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม ไมโครโฟน ห้องประชุม
1240998829.jpg
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน Chairman Unit
ราคา: 18,490.00 บาท
พิเศษ : 15,720 บาท
1240997694.jpg
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดผู้ร่วมประชุม, Delegates Unit
พิเศษ : 14,830 บาท
ราคา: 17,440.00 บาท
1363083063.jpg
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย Microphone
ราคา: 2,730.00 บาท
พิเศษ : 2,320 บาท
1240996255.jpg
Long microphone for Chairman/Delegate units: TS-801, TS-802, TS-901, TS-902
พิเศษ : 3,520 บาท
ราคา: 4,140.00 บาท
1363082695.jpg
เครื่องควมคุม ไมโครโฟนประชุมไร้สาย Delegate Unit
ราคา: 21,090.00 บาท
พิเศษ : 18,600 บาท
bottom of page