top of page
HI-VIEW
36491.png
กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ
36558.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,CVI ,TVI ,CVBS) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

image.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,CVI ,TVI ,CVBS) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

image.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 2 ระบบ 

(AHD ,Analog) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

36595.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy

ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 2 ระบบ

(AHD ,Analog) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

image.png
35404.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,DVI ,TVI ,CVBS) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

กล้อง AHD Camera (HA-392PTZ20)

image.png
36509.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

กล้อง AHD Camera (HA-524D20E)

image.png
image.png

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloyและยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,DVI ,TVI ,CVBS)

ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงกระบอกที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,CVI ,TVI ,CVBS) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

37171.png
image.png

กล้อง AHD Camera (HA-924D20ST)

กล้อง AHD Camera ดีไซน์มาพร้อมกับรูปทรงโดมที่ทันสมัย วัสดุทำมาจาก Aluminium Alloy และยังสามารถ ปรับได้ถึง 4 ระบบ

(AHD ,DVI ,TVI ,CVBS) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและทรัพย์สิน สะดวกและทนทานในการใช้งานต่างๆในปัจจุบันอย่างครบครันและคุ้มค่า

36480.png
image.png

กล้อง AHD Camera (HA-734B20PIR)

bottom of page